Zarządzanie nieruchomościami to nic innego, jak bieżąca obsługa nieruchomości i podejmowanie wszystkich związanych z nią decyzji. Osoba pełniąca obowiązki zarządcy ma za zadanie zapewnić nieruchomości racjonalną gospodarkę oraz dopilnować wszelkie związane z nią sprawy administracyjne, prawne i porządkowe. Głównym celem zarządzania nieruchomościami jest zapewnienie budynkowi właściwego funkcjonowania oraz pełnej sprawności użytkowej.

Czym jest zarządzanie nieruchomościami i to może pełnić funkcję zarządcy?

Zarządzanie nieruchomościami jest bardzo szerokim pojęciem, które swoim zakresem obejmuje szereg istotnych dla prawidłowego funkcjonowania każdej nieruchomości czynności. Jest realizowane przez zarządcę – wykwalifikowaną osobę, które pośredniczy między właścicielem danego budynku, a jej najemcami i użytkownikami. Zarządca sprawuje bieżącą kontrolę nad księgowością i dokumentacją związaną z nieruchomością, wdraża prawnie wymagane procedury oraz sprawuje bieżącą pieczę nad dobrym stanem technicznym budynku. W jego gestii leży zlecanie rozmaitych prac porządkowo-konserwacyjnych, planowanie remontów oraz ich kontrolowanie i rozliczanie.

Jako że zakres obowiązków zarządcy nieruchomości jest bardzo szeroki i złożony, funkcję tę pełnić może jedynie wykwalifikowana osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje. Jeszcze kilkanaście lat temu zarządzanie nieruchomościami mogło być realizowane wyłącznie przez licencjonowanych zarządców. Obecnie nie ma takiego obowiązku, lecz nadal zarządca powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do prawidłowego realizowania powierzonych mu zadań. Co więcej, zarządcą mogą być jedynie osoby niekarane oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Oczywistym wymogiem jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które chroni interesy właścicieli nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami – na czym polega i jak jest realizowane?

Jak w praktyce wygląda zarządzanie nieruchomościami?

Właściwie realizowane zarządzanie nieruchomościami nie jest prostym zadaniem. Wymaga przygotowania odpowiedniego planu, który nie tylko ułatwi codzienną pracę zarządcy i jego ekipy, ale także pozwoli szczegółowo rozplanować poszczególne, wymagane prace. Plan powinien zostać przygotowany przez specjalistów i spełniać kryteria właściwe dokumentom tego rodzaju. Powinny się z nim znaleźć takie informacje, jak m. in. analiza finansowa nieruchomości i analiza rynku, informacje dotyczące nieruchomości oraz sposobów zarządzania nią.

Zarządzanie nieruchomościami najczęściej jest realizowane przez profesjonalne podmioty, które specjalizują się w świadczeniu usług tego rodzaju. Wyspecjalizowane firmy, do których należy https://integrummanagement.pl/, posiadają własną, sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrę, która dysponuje wszelkimi niezbędnymi umiejętnościami i wiedzą do prawidłowego czuwania nad nieruchomościami. Zatrudnieni zarządcy nieruchomości dostarczają kompleksowych usług w zakresie zarządzania, utrzymania czystości oraz serwisu technicznego. Każda z usług jest realizowana przez dedykowany zespół specjalistów, co gwarantuje wysoką ich jakość oraz pełne dostosowanie do specyfiki i wymogów konkretnej nieruchomości.